OGÓLNOPOLSKA KOMISJA BIOENERGOTERAPEUTÓW
I RADIESTETÓW ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO
DZIAŁALNOŚĆ

Sprawozdania okresowe

roczne 2006-2007
roczne 2007-2008
roczne 2008-2009
kadencja 2005-2009
roczne 2009-2010
roczne 2010-2011
roczne 2011-2012

Informacja o posiedzeniu Komisji

23 - 24 października 2008 roku
6 - 7 stycznia 2009 roku
20 maja 2009 roku
18 - 19 sierpnia 2009 roku
21 - 22 paździenika 2010 roku
7 - 8 grudnia 2010 roku
15 - 16 lutego 2011 roku
24 maja 2011 roku
28 września 2011 roku
30 - 31 maja 2012 roku

Różne

Satyra - Albin Stempel
Fotokronika z posiedzenia Komisji w dniach 15-16 lutego 2011

niebawem sprawozdanie z posiedzenia
Uczestnicy spotkania

Rozmowa u Prezesa ZRP
Protokół - z posiedzenia Komisji w dniach 18-19 sierpnia 2009 roku

Zebranie Komisji rozpoczęto o godzinie 10.45 z udziałem 15 członków komisji obecnych na zebraniu na 18 osób desygnowanych upoważnionych do udziału w pracach Komisji, oraz dwóch przedstawicieli władz ZRP: Leszka Janowskiego - wiceprezesa ZRP i Antoniego Odzimka – członka zarządu ZRP.

Na wstępie przyjęto planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Relacja z Kongresu ZRP – 16 czerwca 2009 roku.
3. Omówienie Forum – 1-2 czerwiec 2009 roku.
4. Problematyka zagrożeń działalności naszego środowiska zawodowego.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Dyskusja, uwagi, przyjęcie uchwał i wniosków.
7. Zamknięcie obrad.

Postanowiono, że wybór prezydium na nową kadencję zostanie przeprowadzony w ramach spraw organizacyjnych.
Po omówieniu zagadnień zawartych w punktach 1-4 przystąpiono do wyborów prezydium. Na przewodniczącego komisji zostali zgłoszeni kandydaci: Aleksander Kaczmarek i Ryszard Tomaszewski. W wyniku głosowania przy obecności na sali 10 uprawnionych osób kandydaci otrzymali przy jednym głosie wstrzymującym następującą ilość głosów:

Aleksander Kaczmarek - 7
Ryszard Tomaszewski - 2

W wyniku głosowania przewodniczącym na nową kadencję został Aleksander Kaczmarek. Wybrany przewodniczący zaproponował na członków prezydium następujące osoby: Ryszarda Tomaszewskiego – wice przewodniczy, Jerzego Urbanowicza – wice przewodniczący, Piotra Smażyńskiego – sekretarz i Jacka Wiśniewskiego – skarbnik. Propozycję przyjęto jednomyślnie.

Ponadto przyjęto wniosek w sprawie uzupełnienia regulaminu komisji o możliwość umożliwiającą wyróżnianie przez Komisję szczególnie zasłużonych członków komisji oraz organizacji branżowych, posiadających swoich przedstawicieli w komisji.

Za zgodność

Przedstawiciel Zarządu ZRP
/-/Antoni Odzimek

Warszawa, 18-19 sierpnia 2009 roku


Protokół - z posiedzenia Komisji w dniach 26 listopada 2013 roku

Zebranie Komisji rozpoczęto o godzinie 11 z udziałem 21 członków komisji obecnych na zebraniu na 29 osób desygnowanych upoważnionych do udziału w pracach Komisji, oraz dwóch przedstawicieli władz ZRP: Antoniego Odzimka - wiceprezesa ZRP i Aleksandra Kaczmarka – członka zarządu ZRP.

Zebranie poprzedziło wręczenie zasłużonym rzemieślnikom odznaczeń Związku Rzemiosła Polskiego. Dekoracji dokonali obecni na zebraniu członkowie Zarządu ZRP.

Nawstępnie przyjęto planowany porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Rzemiosła dla gospodarki, rynku pracy i edukacji - Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat - relacja z uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 18 listopada 2013 roku.
3. Rozpoczecie nowej kadencji - sprawy organizacyjne
4. Dyskusja, uwagi i wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Zebranie otworzył Aleksander Kaczmarek - członek Zarządu ZRP. Po otwarciu posiedzenia Komisji przystąpiono do punktu 2 obrad. Krystyna Włodarczyk-Królicka zrelacjonowała przebieg uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 18 listopada 2013 roku - "Rzemiosła dla gospodarki, rynku pracy i edukacji - Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat".
Na zebranie przybyło 26 osób na 29 desygnowanych. Po sprawdzeniu listy obecności przystąpiono do wyborów prezydium. Na przewodniczącego komisji zostali zgłoszeni kandydaci: Krystyna Klimecka-Wilińska i Jarosław Cetens.
W wyniku głosowania przy obecności na sali 25 uprawnionych osób kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Krystyna Klimecka-Wilińska - 19
Jarosław Cetens - 5

W wyniku głosowania przewodniczącym na nową kadencję została Krystyna Klimecka-Wilińska. Wybrana przewodnicząca zaproponowała na członków prezydium następujące osoby: Annę Olszewską, Mariusza Łabętę, Marka Kalwodę i Krystynę Nowak. Dodatkowo z sali zgłoszono Grzegorza Halkiew.

Na następujące osoby oddano następującą ilość głosów:
- Annę Olszewską - 24
- Mariusza Łabętę - 18
- Marka Kalwodę - 23
- Krystynę Nowak - 22
- Grzegorza Halkiew - 13

W wyniku głosowania w skład prezydium Komisji weszli: Anna Olszewska, Mariusz Łabęta, Mark Kalwoda i Krystyna Nowak.

Na wniosek Przewodniczącej Komisji wybranym członkom Prezydium za ich zgodą powierzono nastepujące funkcje:
- Annę Olszewską - zastępcy przewodniczącego
- Mariusza Łabętę - zastępcy przewodniczącego
- Marka Kalwodę - sekretarza
- Krystynę Nowak - skarbnika

Na zakończeniu ustalono, że w pierwszym kwartale 2014 roku prezydium ustali propozycję planu działania i najbliższy termin spotkania członków Komisji.
Na tym zebranie zakończono.

Za zgodność

Przedstawiciele Zarządu ZRP
/-/Antoni Odzimek

/-/Aleksander Kaczmarek

Warszawa, 27 listopada 2013 roku


Aktualizacja: listopad 2013 roku